Stadgar

§1.   Föreningen:

 

VWeteranerna Vänersborg. Bildad 20150122

 

§2.   Föreningens syfte

Föreningen är en ideell sammanslutning som utan ekonomiska intressen och i en kulturbevarande anda skall främja bevarandet av luftkylda Volkswagen samt  fordon av luftkylt Volkswagen ursprung.

§3.   Medlemskap

Den som vill verka i enlighet med föreningens mål och inriktning kan bli medlem i VWeteranerna Vänersborg.

§4.   Uteslutning

Medlem / medlemmar som inte följer föreningens mål och inriktning kan uteslutas.

 • Motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål.
 • Ej fullgjord betalning av medlemsavgift.
 • Skadat föreningens anseende.

§5.   Publikationer

        Föreningen har egen hemsida www.vweteranerna.se

§6.   Stadgeändring

För att en stadgeändring skall kunna träda i kraft krävs 75 % majoritet av de närvarandes röster vid stadgeenligt utlyst årsmöte.

§7.   Verksamhetsår och räkenskapsår

     Verksamhets- och räkenskapsåret löper mellan första mars och sista februari.

§8.   Revision

Revisor har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötesprotokoll, styrelsemötesprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

 

 

 

 

§9.  Årsmöte

Årsmötet skall hållas i april månad. Kallelse sänds medelst brev till alla medlemmar senast 3 veckor före årsmötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

1   Val av Ordförande och Sekreterare till årsmötet.

2   Val 2 st justeringsmän till årsmötesprotokollet.

3   Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst samt fastställande av dagordning.

4   Genomgång av föregående årsmötesprotokoll.

5   Redovisning av inkommande post.

6   Föredragning av verksamhetsberättelse, Balans & resultaträkning, samt

      revisionsberättelse.

7   Genomgång av Motioner. Vid lika röstläge för motion har ordförande vetorätt.

8   Fråga om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

9   Val av styrelse för kommande verksamhetsår.

10 Val av en revisor för kommande verksamhetsår. (1 år)

11  Övriga frågor

12  Mötets avslutande.

§10.  Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och skall vara betald senast en månad efter inbetalningskortet har skickats ut. Medlemsavgift erlagd efter 30 september gäller även för följande kalenderår. Medlem som begär utträde ur klubben får ej medlemsavgiften åter.

§11.  Styrelse

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Förste suppleant

Andre suppleant

Val till styrelse sker varje år. Ordförande, förste suppleant år ett. Sekreterare, kassör och andre suppleant år två.

Ordförande, kassör och sekreterare väljs på två år. Förste och andre suppleant väljs på ett år, suppleanter har rösträtt.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

 

 

§12.  Styrelsens åligganden

 • Tillse att föreningens regler efterföljs.
 • Verkställande av årsmötet fattade beslut.
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • Förbereda Årsmöte.

Ordförande

Föreningens officiella representant.

Leder föreningens arbete.

Övervakar att föreningens stadgar och regler efterföljs.

Upprättar verksamhetsberättelse för dokumentation av Sekreterare.

Sekreterare

För protokoll över Medlemsmöten, årsmöten, arbetsgruppsmöten samt styrelsemöten.

Ser till att föreningens dokument hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt.

Ser till att fattade beslut har verkställts.

För medlemsförteckning på information om betalad medlemsavgift från kassören.

Kassör

Svarar för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.

Årligen upprätta Balans och resultaträkning.

Se till att föreningens skulder, avgifter och eventuella skatter betalas i tid.

Meddelar Sekreterare löpande om betalade medlemsavgifter.

Arbetar aktivt med inkomstkontroll för av föreningen anordnad aktivitet.

§13.  Styrelsemöte

Styrelsemöte skall hållas minst 4 ggr/år

§14.  Verksamhetsordning

Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll skall distribueras till alla medlemmar efter årsmötet.

Kassören äger rätt att skjuta upp ett ekonomiskt beslut till nästkommande styrelsemöte.

Medlem är ansvarig för att gäster som befinner sig i dennes sällskap följer gällande föreningsregler.

Vid gemensamma aktiviteter följer vi både samhällets och föreningens regler för att skapa en positiv allmän attityd till vår förening.

 

§15.  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§16.  Upplösning av klubben

Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt medlemsmöte föreslå att föreningen upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid 3 på varandra följande årsmöten eller allmänna medlemsmöten och då med minst 75 % majoritet av de närvarandes röster. Om föreningen upplöses, skall föreningens eventuella tillgångar tillfalla verksamhet med liknande syfte eller välgörande ändamål.

§17.  Protokoll

Alla klubbens möten skall dokumenteras i protokollform.

§18.  Revidering av Stadgar

VWeteranernas styrelse skall vart 5:e år göra en genomgång av stadgarna för att hålla dom aktualiserade.

§19.  Valberedning

Valberedningen består av två ledamöter och väljs vid årsmötet varje år. Ledamot i valberedningen kan inte inneha styrelsepost.

§20.  Hedersmedlem

 • Valberedningen föreslår årsmötet att välja föreningsmedlem till hedersmedlem.
 • Antal hedersmedlemmar skall vara strikt begränsat.
 • Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Dela den här sidan